Условия за ползване

Политика на Център за Професионално Обучение към “Матев-строй” ЕООД за защита на личните данни

Последна актуализация: 23.05.2018 г.

Уважаеми клиенти и читатели,

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни, приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. 
В качеството си на администратор на лични данни, ние, от ЦПО към “Матев-строй” ЕООД събираме единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пазим отговорно и законосъобразно. 
Тази политика е приложима за информация, която събираме чрез нашите сайтове или е получена по телефон, чрез електронна поща, чрез физически и електронни формуляри и форми за попълване и събиране на общодостъпна информация.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: Център за Професионално Обучение към “Матев-строй” ЕООД
 2. ЕИК:123 73 72 67
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ж.к. “Изток” 23, вх. Г, ет. 5
 4. Данни за кореспонденция: гр. Казанлък 6100, ул. “Шипченска епопея” 31, офис 22
 5. E-mail: 
 6. Телефон.: 02/437 38 85

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни 
1. ЦПО към “Матев-строй” ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на своите продукти и услуги, а именно – провеждане на курсове и обучения  – професионални, чуждоезикови и други, електронен достъп до учебно съдържание,  информация, абонамент за електронен бюлетин и др., на следните основания:

 • Изпълнение на задълженията на ЦПО към “Матев-строй” ЕООД по договор с Вас, или с друга институция – която отговаря за заплащането на Вашето обучение;
 • Споразумение, сключено по ПМС 251/21.10.2009 г. за доставчик на обучителни услуги, и лицензия от НАПОО 201012874 – с Агенция по Заетостта;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо ЦПО към “Матев-строй” ЕООД;
 • За целите на легитимния интерес на ЦПО към “Матев-строй” ЕООД;
 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни 
2. ЦПО към “Матев-строй” ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите продукти и услуги за следните цели:

 • Сключване на договор
 • Записване за участие в обучение
 • Заявка за продукт или услуга
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, правни новини, абонаментни планове, статии материали, семинари и обучения, търговски съобщения и др.
 • предоставяне на техническа поддръжка чрез телефон, скайп, вайбър или друго техническо средство
 • Където е приложимо – одитиращи и проверяващи институции на ЕС, НОИ, НАП, НАПОО, МОН, Инспекцията по Труда и други законосъобразни.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ЦПО към “Матев-строй” ЕООД? 
3. А. ЦПО към “Матев-строй” ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Приемане на заявка на потребител за абонамент или услуга в уебсайта – целта на тази операция е да разберем за желанието на потенциален клиент, че желае да изпробва или закупи от нас продукт или услуга
 • Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, изтичащи услуги, неплатени фактури и др.
 • Изпращане на информационен бюлетин – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
 • Извършване на заявеното обучение, издаване на документ, регистриране на документа съобразно изискванията, които регламентират съответното обучение.

Б. ЦПО към “Матев-строй” ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения, Управление и изпълнение на вашите заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги; Изготвяне на предложение за сключване на договор; Изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас; За да осигурим необходимото ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги; Всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги; За изпълнение на законови задължения; Счетоводни нужди на ЦПО към “Матев-строй” ЕООД.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в някой от уебсайтовете и закупуване на услуга, между ЦПО към “Матев-строй” ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас –  При заявката за записване в обучение или заплащане на услуга, може да ни предоставите информация за три имена, ЕГН, място на раждане, и-мейл адрес, гражданство, адрес за кореспонденция и местоживеене, телефон, скайп, информация за завършено образование, cтатут на пазара на труда, лична карта, данни за здравословното състояние – ако се включвате в Професионално обучение, и такива данни се изискват от държавните образователни стандарти за професията, за която кандидатствате.
  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура на физическо лице. Записване за курс – съгласно съответните наредби и закони на РБългария, издаване и регистриране на издаден документ за успешно завършило обучение.
  • Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между ЦПО към “Матев-строй” ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни. Други приложими законови основания са: Закон за професионалното образование и обучение, сключен договор по ПМС 251/21.10.2009 г. за доставчик на обучителни услуги, и лицензия от НАПОО 201012874, Наредба 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета; Закона за счетоводството и съгласно указанията на чл.140 от Регламент (ЕС) N1303/2013, и други наредби и законови нормативни актове, които регламентират провеждането на обучения, и съхраняването на информация за проведените обучения.
 • Други данни, които обработваме – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, събираме данни за използвания IP адрес.
  • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
  • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора;

В. ЦПО към “Матев-строй” ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Г. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. 

Срок на съхранение на личните Ви данни 
4. А. ЦПО към “Матев-строй” ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от 5 години след приключване на договорните ни отношения освен ако закон не изисква друг срок. След изтичането на този срок, ЦПО към “Матев-строй” ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни. 
Б. ЦПО към “Матев-строй” ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на ЦПО към “Матев-строй” ЕООД или друго. 
В. ЦПО към “Матев-строй” ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация. 

Предаване на вашите лични данни за обработване 
5. ЦПО към “Матев-строй” ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламента.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 
6. А. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от ЦПО към “Матев-строй” ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст. 
Б. ЦПО към “Матев-строй” ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните. 
В. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите ни, Вашият достъп до услугите ни ще се прекрати. Вижте по-долу условията, при които ЦПО към “Матев-строй” ЕООД не е длъжен да изтрие и заличи вашите лични данни, или част от тях.

Право на достъп 
7. А. Вие имате право да изискате и получите от ЦПО към “Матев-строй” ЕООД Информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват. 
Б. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни. 
В. ЦПО към “Матев-строй” ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма. 
Г. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но ЦПО към “Матев-строй” ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията. 

Право на коригиране или попълване 
8. В случай, че обработваме непълни или сгрешени данни, Вие имате право, по всяко време, да отправите искане до ЦПО към “Матев-строй” ЕООД да заличим, коригираме или блокираме ваши лични данни, обработването, на които не отговаря на изискванията на закона. 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“) 
9. А. Вие имате правото да поискате от ЦПО към “Матев-строй” ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ЦПО към “Матев-строй” ЕООД има задължението да ги изтрие, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Български законник ЕООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Б. ЦПО към “Матев-строй” ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

В. За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до ЦПО към “Матев-строй” ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред ЦПО към “Матев-строй” ЕООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете. 
Г. ЦПО към “Матев-строй” ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права. 

Право на ограничаване 
10. Вие имате право да изискате от ЦПО към “Матев-строй” ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • Оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им;
 • Обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване;
 • Повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост 
11. А. Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на ЦПО към “Матев-строй” ЕООД.
Б. Вие можете да поискате от ЦПО към “Матев-строй” ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо. 

Право на 
жалба 

12. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от ЦПО към “Матев-строй” ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни 
13. А. Ако ЦПО към “Матев-строй” ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети. 
Б. ЦПО към “Матев-строй” ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни 
14. За извършване на доставка на закупен продукт или за обслужване на клиенти или завършване на продажба или информиране на потенциални клиенти, или провеждане на обучение и издаване на документ за това, ЦПО към “Матев-строй” ЕООД предава необходимата информация към съответния куриер или търговски представител, който обработва Вашите данни като обработващ лични данни.
15. Когато това се изисква по закон или по силата на сключено споразумение по оперативна програма, ние ще разкрием лични ви данни на правоприлагащите органи.
16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби 
17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
 4. Телефон: 02/9153518
 5. Email:  [email protected]
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Политика за използване на бисквитки

„Бисквитките“ и други проследяващи технологии са необходими за коректната работа на сайтовете на ЦПО към “Матев-строй” ЕООД. Посещавайки сайтовете ни, вие се съгласявате с тяхното използване.

Какво са „Бисквитки“?

„Бисквитките“ представляват малко количество данни, които даден интернет сайт изпраща на вашия компютър или мобилно устройство.

Има разлика между „сесийните“ и постоянните „Бисквитки“. „Сесийните“ съществуват само докато затворите своя браузър. Постоянните „Бисквитки“ имат по-дълга активност и не биват автоматично изтрити след като затворите браузъра си.

Как се използват „Бисквитките“?

„Бисквитките“ се използват за различни цели. Те ви позволяват да бъдете разпознати като един и същ потребител на всички страници на интернет сайта, на различни интернет сайтове или когато използвате приложение.

Нашият интернет сайт и приложения използват „Бисквитки“ за различни цели:

Технически „Бисквитки“: ние се опитваме да предоставим на посетителите си модерен, лесен за използване интернет сайт и приложения, които автоматично се адаптират към техните нужди и желания. За да постигнем това, ние използваме технически „Бисквитки“, за да ви покажем нашите електронни системи и интернет сайтове, за да се уверим, че те работят правилно, за да ви впишем и за да управляваме вашите Заявки. Тези технически „Бисквитки“ са абсолютно необходими за правилното функциониране на нашите електронни системи и интернет сайтове.

Функционални „Бисквитки“: ние използваме функционални „Бисквитки“, за да запомним вашите предпочитания и за да ви помогнем да използвате нашите електронни системи и интернет сайтове и приложения ефикасно и ефективно. Например, тези „Бисквитки“ запомнят езика, вашите търсения на наши продукти и услуги, които вече сте разгледали. Ние също така използваме „Бисквитки“, за да запомним информацията за вашата регистрация, за да не се налага да попълвате своята информация всеки път, когато посещавате сайта. Тези функционални „Бисквитки“ не са строго задължителни за функционирането на нашите електронни системи и интернет сайтове, но те добавят функционалност и удобство при работата ви с ЦПО към “Матев-строй” ЕООД.

Аналитични „Бисквитки“: ние използваме тези „Бисквитки“, за да получим информация за това как нашите посетители използват сайт на ЦПО към “Матев-строй” ЕООД. Това означава, че можем да открием какво работи добре и какво може да бъде подобрено на нашите интернет сайтове и приложения, да разберем ефективността на рекламите и комуникацията и за да се уверим, че продължаваме да бъдем интересни и актуални. Събраните данни могат да включват кои уеб страниците сте разгледали, към кои страници сте били препратени и кои са били изходните страници, които сте посетили и затворили, кои типове платформи сте използвали.

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. 
Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Какви мерки за сигурност сме предприели в ЦПО към “Матев-строй” ЕООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура, е приоритет за нас като компания. За това постоянно следим новите технологии и прилагаме тези които са подходящи за нашата хардуерна инфраструктира.
В момента използваме следните технологии:
– криптиране клиент-сървър (HTTPS)
– основни firewall правила
– онлайн мониторинг на услугите – криптиране клиент-сървър (HTTPS)
– основни firewall правила
– онлайн мониторинг на услугитe.

Бисквитки (cookies) и други сходни данни

kursoveposchetovodstvo.com, както и повечето сайтове, автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на Вашия компютър. Това са т.нар. cookies. Те представляват малък файл от букви и цифри, който инсталираме на вашия компютър, ако сте съгласни. Тези cookies ни позволяват да ви отличим от останалите потребители на уебсайта, за да ви осигурим по-добър опит когато разглеждате уебсайта или използвате услугите му, а също и да подобрим уебсайта. Използването на cookies е общоприета и утвърдена практика в интернет. За идентификация на трафика, който идва към сървърите от рекламни и други сайтове за оценка ефективността на рекламата в тях и за да се осигури по-дружелюбен интерфейс на сайта, използваме cookies. Използването на cookies е общоприета и утвърдена практика в интернет. Във всички случаи ако това обстоятелство ви притеснява можете да забраните на браузъра си да обработва cookies. В някои случаи блокирането на cookies в браузъра може да доведе до проблеми при използването на уебсайта.

Ние използваме следния тип cookies:

Сесийни (Cession cookies) – позволяват на уебсайта да свързва действията на потребителя по време на сесията на браузъра. Те могат да се използват за различни цели, като например да се запаметят потребителски предпочитания по време на сърфиране в сайта. Те биха могли да се използват и за сигурност, когато потребителят има достъп до интернет банкиране или за улесняване на използването на уеб-базирана поща. Cession cookies изтичат след сесията на браузъра и не се съхраняват в по-дългосрочен план.

Постоянни (Persistent cookies) – се съхраняват на устройството на потребители между сесиите на браузъра, които позволяват предпочитанията или действията на потребителя в целия сайт (а в някои случаи в различни сайтове) да бъдат запометени. Постоянните бисквитки могат да се използват за различни цели, включително за предпочитания и избор на потребителите при използване на уебсайт или за насочване на реклама.

На първа и трета страни (First & Third Party cookies) – бисквитки на първата страна са тези, които са поставени на уебсайта, който е избран за посещение от потребителя. Част от съдържанието в уебсайта може да бъде от доставчик – трето лице (напр. видеоклип или реклама). Тези трети лица също могат да задават бисквитки чрез уебсайта. Това са „бисквитки от трети лица“. Доставчиците, трети лица са отговорни за спазването на приложимото законодателство и на собствената си политика за cookies.

Използваме бисквитки, за следните цели:

-за разпознаване на потребителя не по лични данни, а по данни за компютъра, за използвания браузър, за потребителски предпочитания и настройки;

-за персонализиране на съдържанието и услугите на уебсайта;

-за статистическите цели на сайта, за да да подобрим уебсайта и услугите;

Във всеки случай, ако желаете може да забраните на вашия браузър да обработва cookies. Ако изберете да откажете cookies, моля, имайте предвид, че може да не бъдете в състояние да се възползвате от всички интерактивни възможности на уебсайта, и няма да можете да изтеглите определено съдържание и / или да правите някои транзакции на сайта.

Цели

Личните данни, които събираме, са необходими за маркетингови и рекламни цели, за уреждане на финансовите ни взаимоотношения, за да имаме контакт с вас като наш регистриран потребител, за да получаваме от вас обратна връзка за качеството на уебсайта и услугите, предложения за подобряването и разширяването на услугите, съдържанието и ресурсите на Сайта, да ви информираме за промени и новости и за да ви осигуряваме своевременна техническа и друга помощ, при необходимост.

Предоставените от вас лични данни използваме:

Не събираме лични данни, които:

-разкриват расов или етнически произход;

-разкриват политически, религиозни или философски убеждения

-разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

-се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

-се предоставят от непълнолетни потребители без съгласието на родителите или законните им представители.

При събирането и обработването на личните данни на Ползвателите, се осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Ползвателите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им. Ползвателите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят.

Съгласие за получаване на търговски и други съобщения

Съществена част от нашите услуги включва възможността да ви предоставяме информация. С приемането на настоящата Политика, вие изрично се съгласявате да получавате съобщения от нас чрез електронна поща, факс, телефон, обикновена поща, или друг метод за доставка. Като потребител на уебсайта, вие се съгласявате да получавате информация и съобщения, които по наша преценка са полезни, информативни или необходими във връзка с услугите, които предоставяме чрез уебсайта, включително но не само информация за продукти или услуги, актуализации, нови функции или услуги, рекламни кампании, промоции, събития или информация, която вярваме, че може да бъде полезна или интересна за вас.

Чрез създаване на потребителски профил в този уебсайт, вие декларирате своето информирано, неотменно и изрично съгласие, че при никакви обстоятелства наши рекламни съобщения, кампании както и всички и всякакви други съобщения, изпратени до вашия регистриран мейл, няма да се считат за “непоискани търговски съобщения” по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

За всички въпроси, неупоменати в настоящия документ, се прилага действащото законодателство в Република България.

За въпроси и коментари относно сайта и работата с него, моля изпращайте своите писма на e-mail: [email protected]. С използването на Сайта считаме, че приемате и сте запознати с правилата за ползването му.

Видове бисквитки който използва kursoveposchetovodstvo.com

 

Собствени бисквитки Основната функционалност на сайта ни в по-голямата си част зависи от бисквитките, поставени от нас. Те включват също и уеб аналитични бисквитки, които ни помагат, за да определим колко посетители посещават даден уеб сайт и колко често, също така за да съхраняваме предпочитанията на нашите потребителите, да проследяваме пътя и активността им в нашия уеб сайт и не на последно място за съхранение на елементите, избрани от клиентите на сайта.

Бисквитки от трети страни Това са бисквитките, поставети от трети страни – наши избрани партньори, с които работим. Те също не събират и не изпращат никаква лична информация за вас. Онлайн въпросници или чат на живо, чрез който да получите отговор на всичките си въпроси – това са някои от полезните услуги, които те активизират.  Рекламните мрежи, с които работим също могат да поставят бисквитки, чрез които да си набавят полезна информация, която ще им помогне да позиционират нашите онлайн реклами на най-подходящите места.

Бисквитки на социални мрежи Чрез социални мрежи като Facebook и Twitter можете да споделите дадени страници на нашите уебсайтове. В тези случаи е добре да знаете, че подобни социални мрежи поставят свои собствени бисквитки, които ние не контролираме. Ето защо бихте могли да проверите техните уеб сайтове, за да разберете повече за политиката им за бисквитките.

Управление на бисквитките Най-популярните уеб браузъри ви позволяват да управлявате бисквитките. Можете да изберете да приемете или отхвърлите всички бисквитки, или само специфични видове.

Google Adwords Conversion Google Adwords Conversion  Проследяването на конверсии е инструмент, който дава информация за това какво се случва, след като потребител е кликнал на някоя ваша реклама – независимо дали е закупил продукт, абонирал се е за имейл бюлетин, или е свалил вашето приложение. Когато потребител извърши действие, което вие определяте за важно, това действие се счита за конверсия.

Google Analytics Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставен от Google Inc. (“Google”). Google Analytics използва бисквитки, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви, за да анализира как потребителите използват сайта. Тези бисквитки се предават към сървъра на Google в САЩ и се съхраняват там.  Бихме искали да отбележим, че ролята на Google Analytics на този сайт включва кода „gat._anonymizeIp();”, за да гарантира анонимния запис на IP адреси (т.нар. IP маскиране). С оглед анонимността на IP адресите, посещаващи този сайт, Вашият IP адрес е съкратен от Google на територията на ЕС и държавите по Договора за Европейската икономическа общност. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там. Повече информация относно правилата за поверителност на Google е на разположение на адрес: http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information.

Google Analytics for Display Advertisers За потребители, използващи функциите Google Analytics Display Advertiser, като например ремаркетинг, се прилага DoubleClick бисквитка в допълнение към останалите бисквитки описани в настоящия текст. За повече информация относно тази бисквитка посетете Google Advertising Privacy FAQ.

Google Adsense Google Adsense е платформа на Google, която позволява на сайтове от мрежата на Google да предоставят реклами с различно съдържание към всеки един индивидуален потребител.

Ремаркетинг Този сайт използва ремаркетинг с Google Analytics. Той помага да ви покажем подходящи реклами свързани с вашите интереси извън нашия сайт. Това се извършва с помощта на бисквитките. Можете да се откажете от бисквитката DoubleClick, като посетите страницата за отказване от реклама на Google.

Google Syndication Google Syndication  е домейн на Google, който използваме за съхранение и зареждане на рекламно съдържание и други средства, свързани с рекламите за Google AdSense и DoubleClick. Платформата не използва никакви методи за следене на потребители.

Google Tag Manager Google Tag Manager е инструмент, който обединява нашите уебсайт тагове с един единствен фрагмент от код и по този начин ни позволява да управляваме всичко от мрежови интерфейс. Google Tag Мениджър е създаден, заради необходимостта от маркиране; работи не само с уебсайт тагове на Google, но и с други.